YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Sınav ve Belgelendirme Süreci

PERSONEL BELGELENDİRME

YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ, personel belgelendirme faaliyetlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan program çerçevesinde yürütür. Personel belgelendirme kuruluşu kimliği kapsamında gerçekleştirilen sınav faaliyetlerinin amacı adayın MYK tarafından yayınlanmış ilgili ulusal yeterlilik ve birimdeki bilgi gerekliliklerine ve beceri yeterliliklerine sahip olma durumunun değerlendirilmesi ve uygun ise adayın belgelendirilmesidir.

Belgelendirme süreci aşağıda belirtilen ana safhalardan oluşur. Bunlar;

 

-       Başvuru,

-       Teorik ve performans sınavları,

-       Sınavlar sonrası yapılan değerlendirmeler (tekrar sınavları dahil),

-       Karar,

-       Belgelendirme,

-       Gözetim,

-       Belgenin yenilenmesi

 

BAŞVURU

Personel belgelendirme için başvurular iki yöntem ile yapılabilir. Bunlar;

1- Bireysel başvuru; Sınav ve belge ücretlerinin aday tarafından bireysel olarak karşılanacağı başvuru türü

    YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ belgelendirme hizmetleri herkesin erişimine açıktır. İsteyen herkes bireysel başvuru yapabilir.

2- Tek nokta başvurusu; Sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş tarafından karşılanacağı başvuru türü

 

Tek nokta başvurularında T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge’nin ekinde bulunan “EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formu” veSözleşmeücretlerin sorumluluğunu üstlenecek kişi veya kuruluş tarafından doldurulup imzalanarak YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne teslim edilmelidir.

Tek Nokta Başvurularına ilişkin ödemeleri gerçekleştirebilecek üçüncü kişi veya kuruluşlar; adayların işverenleri, adayların ya da işverenlerinin mensubu olduğu sendika, vakıf, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile bunların oluşturdukları birlik, federasyon ve konfederasyon ile Kurum tarafından izin verilen diğer sivil toplum kuruluşlarından ibarettir. Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri veya üyelerinin çalışanları adına sınav ücreti ödeyebilmesi için kurucu dokümanında (sendika tüzüğü, vakıf senedi, vb.) belirtilen faaliyetlerin sınav ücretinin ödenmesine olanak sağlayacak maddeler içermesi ve sınav ücreti ödeme faaliyetinin kuruluş̧ amacıyla uyumlu olması gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu kuruluşların belirli bir meslek veya sektörde faaliyet gösteren, faaliyet gösterdiği meslek veya sektörü̈ temsil kabiliyetini haiz bir yapı olması beklenmektedir. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşu kapsamında (Sendika, vakıf, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile bunların oluşturdukları birlik, federasyon ve konfederasyonlar ile MYK tarafından izin verilen diğer sivil toplum kuruluşları ) tek nokta başvurusu yapılabilmesi için başvurunun alınması öncesinde ilgili sivil toplum kuruluşu ve YBK arasında imzalanacak protokolün, ilgili sivil toplum kuruluşu kurucu metinlerinin ve MYK tarafından talep edilebilecek diğer belgelerin kuruluşların profil sayfasında yer alan dokümanlar bölümüne yüklemesi ve sorumluların onayına sunması gerekmektedir. İlgili dokümanların onaylanması durumunda sivil toplum kuruluşu kapsamında tek nokta başvurusu yapılabilmektedir.

Bu nitelikleri taşımayan ve fatura kesme yetkisi bulunmayan gerçek kişiler ile talep toplama merkezlerinin, yatırımcıların, girişimcilerin, aracıların ve sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgisi olmayan kişilerin Tek Nokta Başvuru talepleri YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından reddedilir. Sendika dernek vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarından alınan tek nokta başvurularında kuruluşların minimum 1 yıl önce kurulmuş olması gerekliliği bulunmaktadır. Tek nokta başvurularında, başvurucu kuruluşa adayların sınav tarihinden en az 3 ay öncesinden üye olmaları şartı bulunmaktadır.

18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında

Yönetmelik kapsamında orta ve üstü büyüklükte işletmelerden olup, üreticisi olduğu marka tescilli ürünlere ait ülke genelinde veya belirli bölgelerde bayi ağı bulunan üretici firmalar ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek Nokta Başvurusu” yapabilir. Bu başvuruların “Tek Nokta Başvurusu” olarak değerlendirilebilmesi için YBK ile üretici firma arasında MYK’nin bilgisi dâhilinde bir protokolün İmzalanması, YBK’nun tarafsızlığa ilişkin gerekli bütün önlemleri alması, sosyal sorumluluk projesinin tüm tarafların erişebileceği bir web sitesi aracılığıyla ilan edilmesi, protokol ve alınan önlemlerin Kurum ile paylaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda Kurum tarafından onaylanan başvurular “Tek Nokta Başvurusu” kapsamında değerlendirilecektir. Başvurusu kabul edilen üretici firmaların ülke genelinde yayın yapan gazete, radyo ve televizyonlarda sosyal sorumluluk kapsamındaki tek nokta başvurusu ile ilgili vatandaşları bilgilendirici reklam vermesi gerekmektedir. Tanıtıcı reklamların sayı ve özellikleri Kurum tarafından belirlenir. Söz konusu tanıtım faaliyetleri YBK tarafından Kurumun bilgisine sunulur. Tanıtım faaliyetlerinde bulunmayan firmaların tek nokta üretici firma başvuruları silinir. Üretici firma protokolü imzalanan firmanın şartları taşıdığına dair tüm sorumluluk Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunda olup şartları taşımayan firma ile işlem yapılmasının tespiti halinde MYK Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. (Enerji piyasasında faaliyet gösteren firmalar için EPDK üretim lisansının mevcut olması ayrıca gereklidir.)

Tek nokta başvurusu asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilir. 10 kişinin aynı ulusal yeterliliğin sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ücretlerin ödenme yöntemleri dışında, tek nokta başvurusu ile bireysel başvuru arasında ücretleri ödeyen kişi/kurum ve ödeme yöntemleri dışında farklılık yoktur. Tek nokta başvuru yapılmış olsa bile adaylardan bireysel olarak ilgili başvuru formu talep edilir. Başvuru bireysel başvuru gibi takip edilir.

 

BAŞVURUNUN İLETİLMESİ (ÖN BAŞVURU)

Aday başvuru formunu doldurarak YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne iletir. Adaylar sınav sürelerini, ortamını ve görevlilerini etkileyebilecek fiziksel engel, özel durum vb. itina gösterilmesi gereken hususları bu form içerisinde bildirmelidir. Talebin YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ hizmet kapsamında olup olmadığı değerlendirilir. (Kapsam için bkz. Ek-1) Talep edilen belgelendirme faaliyetleri içerisinde YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin yetkinlik ve yeterliliği olmayan unsur veya unsurlar bulunması durumunda başvuru reddedilir.

Onaylanan başvurular için, işletme adaylara yüz yüze, e-posta veya telefon ile bilgi verir. 

Adaya verilmesi gereken bilgiler:

 • Aday başvurduğu ulusal yeterliliğin, başvurduğu birimindeki kritik adımlar hususunda bilgilendirilir. Bu basamaklardan başarısız olması durumunda sınavın geri kalanındaki başarısından bağımsız olarak ilgili sınavdan kalacağı belirtilir.
 • Sınavına girecekleri ulusal yeterliliğe MYK internet sitesi üzerinden erişebileceği, sınav içeriklerinin bu ulusal yeterlilikte belirtilen kriterlere göre hazırlandığı, adayların ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi gereklilikleri, beceri yeterlilikleri / başarım ölçütleri baz alınarak oluşturulan sınava tabii olacakları ve bu kriterlere göre değerlendirilecekleri bilgisi paylaşılır.
 • Adayın başvurduğu ulusal yeterlilikte belirtilen ön şartlar ile ilgili bilgilendirilir (varsa).
 • Adayın başvurduğu ulusal yeterlilik/birim vb. yatay ve dikey ilerleme yolları hakkında bilgi verilir.
 • Aday teşvikler hususunda bilgilendirilir.
 • Aday fiiliyatta yapmadığı bir işin sınavına başvurmaması gerektiği hususunda uyarılır.
 • Zorunlu kapsamlarda başvuru yapmış olan adayın muaf olma durumu söz konusu ise aday bilgilendirilir.

(5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar belge zorunluluğundan muaftır.)

 

BAŞVURU DOKÜMANLARI

Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesi (2 nüsha) aday tarafından imzalanarak YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne iletilmelidir. Başvuru formunda belirtilmiş ise eklerin başvuru formu ve sözleşme ile birlikte iletilmesi gereklidir.

Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesi için tıklayınız.

 

BAŞVURUNUN ALINMASI VE İNCELENMESİ

Başvuru evrakları kuruluş yetkilisi tarafından nicel olarak kontrol edilir. Eksik var ise tamamlaması için aday bilgilendirilir. Evrakların nicel olarak tamamlanmasından sonra nitel değerlendirme için Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürü’ne teslim edilir. Başvuru dokümanları YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne ulaştıktan sonra en fazla 5 iş günü içerisinde başvuru değerlendirilmesi tamamlanır. İnceleme sonucunda adaydan ek evrak talep edilebilir. Örn: Sağlık Raporu. Bu durumda 5 iş günü talep edilen evrakların tamamının YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne iletilmesinden sonra başlar.

Adayların başvuru formundaki beyanları esas alınır.

Başvuru gözden geçirilmesi yapılırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilir;

 • Aday ve kapsam ile ilgili tarafsızlık politikasına uygun personel mevcudiyeti ve iş yoğunluğu
 • Adayın başvurduğu sınav ile ilgili sınav programlarının uygunluğu
 • Adayın ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen ön şartları karşılama durumu
 • Tercüman gerekliliği
 • (Varsa) Adayın fiziksel engel, özel durum vb. durumunun belgelendirmeye engel teşkil etme durumu, YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin adil ve tarafsız ölçme ve değerlendirme ortamı yaratılabilme kabiliyeti

 

İnceleme sonucu olumlu ise Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürü başvuruyu ve belgelendirme sözleşmesini (2 nüsha) onaylar ve sözleşmesinin bir nüshası adaya verilir.

Başvuru tarihinden itibaren gerekli evrakların 3 ay içerisinde tamamlanmaması durumunda başvuru reddedilir.

Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürü müracaatı reddetmesi durumunda, gerekçelerikayıt altına alarak ilgili dokümanın adaya iletilmesini sağlar.

Engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların sınava erişimini sağlayacak önlemler

 1. Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okumak üzere okutman görevlendirilir.
 2. Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler ve sınav gereçleri yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. Teorik ve performansa dayılı sınav süreleri boyunca yeminli tercüman bulundurulur.
 3. Konuşma ve işitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yukarıda belirtilenler dışında bir durumla karşılaşması durumunda veya yukarıda belirtilen çözümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde yeni bir uygulama yöntemi geliştirilerek MYK onayına sunulur. Yeni uygulama yöntemi MYK tarafından onaylanması halinde uygulanır.

 

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Açılması planlanan ulusal yeterlilik ve ilgili birim göz önünde bulundurularak, ödeme sorumluluğu tamamlanmış adaylar için sınav oluşturulur.

Performans sınavı açılıyor ise, bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ilgili ulusal yeterlilikte adayın teorik sınavdan başarılı olması şartının bulunmasıdır.

     Bakınız: Ulusal Yeterlilikler

 

Uygulama kolaylığı açısından teorik sınavdan başarılı olmamış adaylar için performans sınavı planlanabilir ancak sınav planı içerisinde bu durum belirtilmelidir. Planlanan sınav tarih ve saatinde, ilgili teorik sınavlar sonuçlandırılmamış olur ise adaylar sınav haklarını kullanmış sayılmazlar. İlgili ulusal yeterliliğin performans sınavına giriş için teori sınavından başarıyı şart koşması durumunda ilgili teori sınavından başarısız olan aday performans sınavına giremez.

Okutman desteği olan sınavlar diğer adayların sınavlarının etkilenmemesi adına bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir.

Tercüman desteği sağlanan kişilerin sınavları diğer gruplardan ayrı olarak gerçekleştirilir.

 

SINAV TARİHİNİN BELİRLENMESİ

Sınav ücreti tahsil edilen adayların sınavları en geç 60 gün içerisinde gerçekleştirilir. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde sınav açılması gerekir. Bu kriterlere göre gerçekleştirilmeyen sınavlara ilişkin adaylara sınav ücret iadesinin yapılması gerekmektedir.

Başvuru durumları ve mevcut sınav takvimleri göz önünde bulundurularak sınav tarih ve saatleri belirlenir. Adaylar, sınav görevlileri, sınav tarih ve saati yazılıma kayıt edilir. Sınav programı yazılıma girildiğinde;

 • Yazılım otomatik olarak YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ internet sitesinde sınav programını yayınlar.
 • Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri GSM numaraları /mail adresleri üzerinden sınav tarih, saat ve sınav merkezi lokasyon, değerlendirici bilgileri yine yazılım tarafından otomatik olarak gönderilir.
 • Sınav görevlilerine aday listesi içeren bilgilendirme e-postası gönderir.

 

 SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Teorik ve Performans Sınavları

Adaylar başvurdukları ulusal yeterliliğin, başvurdukları birimleri ile ilgili teorik ve performans sınavlarına katılım sağlamalıdır.

 

Sınav İle İlgili Olumsuz/Plansız Durumlar

 • Sınava ilişkin plansız gerçekleşen tüm değişiklikler Sınav Değerlendirici(leri) tarafından kamerada açıklanır ve Sınav Olumsuz/Plansız Durum Tutanağı ile kayıt altına alınır.
 • Sınava ilişkin değişiklikten, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi hâlinde kayıt altına alınması suretiyle sınav iptal edilir.
 • Sınav alanlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, sınavlarda kullanılacak makine ve ekipmanların kontrol, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı, vb. durumlarda sınav, sınav başlama saatinden 1 saat önceye kadar iptal edilir veya ertelenir.
 • Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında ilgili tutanak doldurularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır. Bu adaylar sınavdan başarısız sayılır.
 • Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir.
 • Sınav Değerlendiricisi, isim soyisim bilgilerinden hatırlamadığı ama sınav alanında görünce hatırladığı çıkar çatışması bulunabilecek aday olması durumunda Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürünü bilgilendirerek ilgili tutanak içerisinde kayıt altına alır.  Sınav başlamadan Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürünü bilgilendirir. Sınav Değerlendirici ve ilgili adayın sınavının izlenmesi ve adayın sınavının tarafsız olarak sonuçlanmasını için ek Değerlendirici ataması yapılır. Sınav bu sebep ile ertelenebilir.
 • Karar Verici, isim soyisim bilgilerinden hatırlamadığı ama kamera kaydında görünce hatırladığı çıkar çatışması bulunabilecek aday olması durumunda Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürünü bilgilendirerek ilgili tutanak içerisinde kayıt altına alır. Kararın verilmesi için adayın dosyasında başka bir Karar Verici görevlendirilir. Başka bir Karar Verici bulunmaması durumunda sınavda görev almamış bir Sınav Değerlendiricisi Karar Vericiye karar sürecinde eşlik eder, kararı oy birliği ile alırlar.
 • Sınav esnasında YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ ve sınava katılan adaylardan kaynaklanmayan nedenlerden dolayı (örneğin; kullanılan ekipmanların/makinelerin arızalanması, elektrik kesilmesi, sınav alanı dışında sınavı yapmaya engel teşkil edecek kadar yüksek sese maruz kalınması ve/veya çevresel diğer faktörler vb.) ve/veya MYK tarafından düzenlenen Programsız denetimler sonucu sınavlar iptal edilebilir.
 • Sınav zarfından tamamlanması mümkün olmayan eksik evrak çıkması durumunda sınav ertelenir, bu durum kamera da belirtilir. Sınav zarfındaki eksik evrağın kamera metni olması ve sınav yapıcının kamera metninin en güncel formatına erişimi olması durumunda sınavın ertelenmesine gerek yoktur. Sınav Yapıcı metni boşlukları doğru bilgiler ile doldurmak kaydı ile kameraya okuyabilir. Ancak bu durumu da kamera da belirtmek ve aynı durumun tekrar yaşanmasını önlemek amacı ile YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne bildirmekle yükümlüdür.
 • Sınav esnasında adayın sınav sonucunu etkilemeye yönelik tehditte bulunması/duygu sömürüsü yapması/ mobbing uygulaması durumunda aday önce uygun bir dil uyarılır. Davranışını devam ettirmesi durumunda tutanak tutularak sınavdan çıkarılır/sınava alınmaz.

Sınava ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik (sınav yeri, aday, Değerlendirici değişiklikleri; sınavların ertelenmesi, kısmen veya tamamen iptali) aynı gün içerisinde MYK Web Portal üzerinden MYK’na bildirilir. Değişikliklere ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçe ise iki iş günü içerisinde MYK’na iletilir.

Sonuç bildirimi yapılmamış bir sınavın iptal edilmesi halinde aday(lar)a kalan ücretsiz sınav hakları saklı tutularak ücretsiz bir sınav hakkı daha tanınır.

 

TEKRAR SINAVLAR

İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânının sağlanır.

Adayların sınav hakları yazılımdan takip edilir.

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ / SINAV KARARI   

Teorik sınavlarda, performans sınavına giriş için teori sınavından başarılı olma zorunluluğu olma / olmama durumuna göre uygulama farklılık gösterir.  Zorunluluk olması durumunda Değerlendirici sınav lokasyonu fark etmeksizin kamera kaydı karşısında kendisine gönderilen cevap anahtarı ile sınavları puanlar ve adayın performans sınavına girme/girmeme durumunu netleştirir. Ortamda bilgisayar ve internet erişim imkânı var ise Değerlendirici bu işlemi kullanılan yazılım üzerinden gerçekleştirebilir. Zorunluluk olmaması durumunda bu adım uygulanmaz.

Bir önceki adım uygulanmış olsa bile tüm teorik sınav sonuçları yazılıma girilir.

Her iki durumda da puanlama sonucu ve puanlamayı yapan kişinin adı-soyadı, imzası ve tarihi cevap kâğıdı üzerine tükenmez kalemle kaydedilir.

Performans sınavlarında Değerlendiriciler sınav değerlendirmesini yaptıktan sonra evrakları teslim ederler.

Performans sınavına giriş için teorik sınavdan başarılı olma koşulu bulunmayan ulusal yeterliliklerde teori ve performans sınavları bir arada değerlendirilebilir / karara bağlanabilir. Ancak ulusal yeterlilikte/EK -1 ULUSAL YETERLİLİKLER TABLOSU içerisinde bu koşul belirtilmiş ise, teorik sınav değerlendirmesi ve kararının performans sınavından önce verilmesi gerekir.

 

BELGELENDİRME KARARI

Sınava katılım sağlayan tüm adayların (sınav puanı yeterli/yetersiz fark etmeksizin) tüm evrakları ve ilgili kamera kayıtları, yapıldıysa iç doğrulama kayıtları dahil Karar Vericiye sunulur. Karar Verici, teorik ve performans sınavlarına ilişkin alınan kamera kayıtlarını kriterlere uygun inceleyerek kamera kaydına ilişkin değerlendirmelerini yapar.

Belgelendirme kararı sınavların tamamlanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde verilir.

Karar Verici belgelendirme kararını aday bazlı olarak, teorik ve performans sınavların ikisini de göz önünde bulundurarak, gerekli kontrolleri yapar. Belge ve kanıtları niceliksel olarak belgelendirme kriterlerine bağlı olarak inceler, hesaplamaları kontrol eder, veri aktarımlarının düzgün yapılmış olduğunu teyit eder.  Gözden geçirmeye bağlı olarak nihai kararını tarafına sunulan karar formu üzerinde belirtir. Adayın belgelendirme için zorunlu hüküm ifade eden minimum kriterleri karşılamaması durumunda başvuru olumsuz sonuçlandırılır. Olumsuz sonuçlandırdığı başvurular ile ilgili Belgelendirme Ret Askı İptal Bildirim Formu doldurur.

Karar Vericinin yeniden ölçme ve değerlendirme yapmak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Ölçme ve değerlendirme konusunda hata veya eksiklik tespit edilmesi halinde sınavın farklı bir Değerlendirici tarafından yeniden değerlendirilmesine imkân sağlanır. Puan toplama hesabında yapılan hatalar tutanak altına alınmak kaydıyla Karar Verici tarafından düzeltilebilir.

Karar Verici nihai kararını belirttiği karar formu dahil, sınava ait evrak ve kayıtları Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürü’ne iletir.

Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürü uygunluk değerlendirme sürecine ait hizmetlerin ilgili (belgelendirme şartlarına) prosedür ve talimatlara uygun olarak gerçekleştirilme durumunu ilgili karar formundaki maddelere göre kontrol ederek onaylar/iade eder. Prosedür ve talimatlara uygun olmayan/eksik hizmet bulunması durumunda gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla dosyayı iade eder. Prosedür ve talimatlara uygun hizmet verildiğini onaylaması durumunda;

-Nihai karar dosyanın olumlu sonuçlandırılması yönünde ise karar onaylar ve belge basım için bilgi verilmesini sağlar.

-Nihai karar dosyanın olumsuz sonuçlandırılması yönünde ise kararın nedenlerini içeren Belgelendirme Ret Askı İptal Bildirim Formu 2 nüsha olarak ıslak imza ile onaylar.

Belgelendirme kararları ve gözden geçirme sonuçları ilgili dosyada görevlendirilmiş ekip ile paylaşılır.

Karar süreci tamamlanan dosyalar Belgelendirme ve Test Merkezi Müdürüne teslim edilir.

Sınavın yeri, tarihi, türü, katılımcıları, Değerlendiricileri gibi bilgileri içeren sınav sonuç listesi ile belge almaya hak kazananlar listesi MYK’na bildirilir. Belge masraf karşılıkları ödenir.

 

BELGELER

Belgelendirme kararı alınan bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi portal üzerinden yapılan bildirime istinaden MYK tarafından basılır. Belgeler MYK’ndan geldikten sonra üzerine yine MYK tarafından tahsis edilen hologram yapıştırılır ve Yönetim Kurulu Başkanı imzalar.

Belgeler belge sahibine teslim edilir. Belge sahibi, belgesini ofiste teslim almak istemesi halinde, Belge Teslim Tutanağı doldurulup imzalaması sonucu belge teslim edilir. Ancak eğer aday başka bir ilde ise ya da herhangi bir adrese teslim edilmesini istemesi halinde boş formatta Belge Teslim Tutanağı belge ile birlikte, bunlara ek olarak bir ön yazı eklenerek verilen adrese iletilir. Adaydan boş formattaki Belge Teslim Tutanağını doldurup imza atarak verilen adrese göndermesi istenir.

Adaylar kaybolma, yırtılma vb. nedenlerle yeniden belgeye ihtiyaç duymaları halinde YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ ne belge masrafını yatırmaları şartıyla başvurabilirler. Belge talebi ücretin ödenmesi ve talebin iletilmesi işlemlerinin tamamlanmasıyla hemen MYK ‘na iletilir.

Adayların ilgili hakları ve uyması gereken kurallar Sınav ve Belge Kuralları alanında belirtilmiştir. Belge kullanım ile ilgili yapılan ihlallerde, adaylardan ihlal ile ilgili düzeltici faaliyetleri YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne bildirmesi istenir. Düzeltici faaliyeti yeterli bulunana kadar süreç takip edilir. İhlali gerçekleştiren kişinin ihlali ile ilgili düzeltici faaliyet gerçekleştirmemesi veya ihlali tekrarlaması, ihlale devam etmesi durumunda yasal işlem başlatılır.

 

BİRİM BELGESİ

Adayın başarılı olduğu birimler mesleki yeterlilik belgesi alması için yeterli değil ise, YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ, yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren Birim Başarı Belgesi düzenler.

Birim başarı belgesi verilen aday belgeye ulaşabilmek için alması gereken birimler konusunda bilgilendirilir.

 

BELGE YENİLEME

YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ, belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları SMS /e-posta ile bildirir.

Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru, Personel Belgelendirme Başvuru Formu ile yapılır. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl olduğu için 55. Ayda başlar. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Faaliyetleri Karar Verici tarafından değerlendirilerek, olumlu tamamlanan kişileri için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde belge talebini MYK’na iletir.

İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde yetki mercilerine söz konusu kişilere bildirim yapılmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtların sunulması yeterlidir.

 

KANIT VE/VEYA PORTFOLYO DEĞERLENDİRMESİYLE BELGE YENİLEME 

YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ, belge yenileme talebinde bulunan kişinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu değerlendirir. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister. Kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan kişiler için belge yenileme kararı alınır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen kişiler, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.

Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

 

SINAVLA BELGE YENİLEME 

DİKKAT: Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar.

Belge yenileme sınav(lar)ının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde MYK’na bildirmelidir.

YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alınır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir.

Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.

Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

 

BELGE TRANSFERİ 

Belge yenileme döneminde, belge sahibi belgesini almış olduğu YBK’ya başvuru yapabileceği gibi belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında yetkilendirilmiş farklı bir kuruluşa da yapabilir. Böyle başvurular geldiğinde, belge yenileme başvurusu bulunan kişi YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme ücretlerini öder ve YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin belge yenileme yöntemlerine göre mevcut belge gibi değerlendirilir. 

Belge transfer taleplerinde transfer edilmek istenen belgenin geçerliliği MYK Web Portal üzerinden kontrol edilmelidir.

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri

Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Kuruluş yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.