YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Sınav ve Belge Kuralları

SINAV KURALLARI

 • Sınav kuralları aşağıdaki gibi olup, kurallara uyulmaması durumunda aday sınavdan çıkarılır. Sınavdan çıkarılan adaylar başarısız sayılır.
 • Telsiz, kesici-delici aletler ve ateşli silahlar ile sınava girilemez. Sınav sırasında bu araçları üzerinde bulundurduğu veya kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, MP3 Çalar, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinası, kayıt cihazları, tablet, dizüstü bilgisayar, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, bilgisayar özelliği olan cihazlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük özelliği olan cihazlar, hesap makinası..vb. araçlar kullanılamaz. Kullanımı tespit edilen kişi sınavdan çıkarılır ve başarısız sayılır.
 • Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve kaldırılır.
 • Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmaz, tütün ve tütün ürünleri kullanılmaz.
 • Sınavın başlamasından sonra ilk 15 dk. içerisinde sınavınız bitse bile sınavdan çıkamazsınız.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekme girişiminde bulunan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
 • Sınav kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır.
 • Sınav görevlileri ile iletişim kurmak zorunda kalınması durumunda, herkesin duyabileceği şekilde yüksek ses ile konuşulmalıdır.
 • Acil durumlarda acil çıkış tabelaları ve uyarı tabelaları izlenecektir.
 • Sınav süresi, Sınav görevlisinin "SINAV BAŞLAMIŞTIR" dediği andan itibaren başlar.

 

TEORİK SINAV İÇİN KURALLAR

 • Sınavda verilen toplam cevaplama süresi, toplam soru sayısı ve başarılı olunabilmesi için alınması gereken puan kitapçıklarınızda yazmaktadır.
 • Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
 • Sınav süresince sınav salonu dışına çıkmak, salon içinde dolaşmak, lavaboya gitmek yasaktır.
 • Sadece size dağıtılan kağıtlara formlara cevaplarınızı yazabilirsiniz, başka kağıt kullanmanız yasaktır.
 • Yanlış cevaplar doğru cevap sayısına etki etmez.
 • İşaretlemeler kurşun kalem ile yapılmalıdır.
 • Adayların resmi kimlik belgeleri, sınav değerlendiricisinin görebileceği şekilde, adayın bulunduğu masa üzerinde sınav süresince durmalıdır.

 

PERFORMANS SINAVI İÇİN KURALLAR

 • Sınav süresince sınav alanının dışına çıkmak yasaktır.
 • Sınavda kritik adımlar bulunmaktadır ve söz konusu kritik adımlara ilişkin dokümanlar başvuru esnasında size iletilmiştir. Kritik adımların birinden başarısız olan aday sınavdan da başarısız sayılacaktır. Bu nedenle İSG kurallarına riayet ederek dikkatli ve özenli hareket edilmesi başarılı sayılmak için önem arz etmektedir.

 

BELGE KURALLARI

 • Belgeli kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, belgenin geçerliliği süresi boyunca belge, marka ve logo kullanımlarında bu talimatta belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür.
 • Marka, Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumu, belgelendirme şartlarına uyulmaması anlamına gelmektedir. Uygunsuz kullanım tespit edilmesi durumunda belge sahibine yazılı olarak bildirilir. Belgeli kişiden konu ile ilgili düzeltici faaliyetleri planlaması ve gerçekleştirmesi talep edilir. Düzeltici faaliyet gerçekleştirilene kadar belge askıya alınır. Faaliyetlerin başlatılmaması ve uygun görülen zamanda tamamlanmaması durumunda belge iptal edilir, iadesi istenir ve gerekli ise yasal işlem başlatılır.

 

SERTİFİKA / BELGE KULLANIMI

 • Belge, belgelendirme kapsamı dahilinde kullanılmalı, belge kapsamında yer almayan faaliyetler/ulusal yeterlilikler/birimler için belgeli olunduğuna dair beyan ve ifadeler kullanılmamalıdır. Belge kullanımlarında ve belgelendirmeye atıf yapılan herhangi bir ortamda ilgili bu talimat kurallarına ve ilgili yasal mevzuatlara uymak zorundadır.
 • Belge (varsa) eklerinden ayrı kullanılamaz.
 • Belgeli kişi belge kullanım yetkisini ve belgesini devredemez. Belgeler sadece sertifika üzerinde bilgileri bulunan kişi için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
 • Belgede tahrifat yapılamaz.
 • Belgeli kişi belgeyi YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin, TÜRKAK’ın ve MYK ‘nın itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz. YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ni yanıltıcı ve yetkisiz gösterecek herhangi bir beyanda bulunamaz.
 • Belge, sertifika üzerinde bilgileri bulunan kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Askı, iptal vb. durumlarda belgeye yapılan atıflar/belge ile ilgili beyanlar durdurulmalı gerekli ise çalışılan firmaya bilgi verilmelidir.
 • Belgeli kişi, sertifika geçerli olduğu sürece boyunca; belgelendirme programında meydana gelebilecek değişiklikler, gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları  YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin internet sitesinden ve kendisine gönderilen e-posta/sms/arama aracılığı ile izlemek ve gereklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 • Belgeli kişi, belgelendirme programında/şartlarında ve belge kapsamında değişiklik yapılması durumunda, YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları sunmakla yükümlüdür. Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sertifika devamlılığını sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme/değerlendirme yapabilir.
 • Belgeli kişinin, belgelendirme programı şartlarını sürdürememesi/ belirtilen süre içerisinde değişikliklere uyum sağladığını kanıtlayamaması durumunda belgesi iptal edilir.
 • Belgesi iptal edilen/askıya alınan kişi sertifikayı YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda sertifika ile ilgili yapılan beyanlar düzeltilmeli, sertifikalı olunduğuna dair yeni beyan/sertifikaya atıf yapılmamalıdır.
 • Belgeli kişi, sahip olduğu sertifikayı ilgili konularda kamu yararını gözeterek, gerekli tüm önlemleri alarak ve etik ilkelere bağlı kalarak kullanmakla yükümlüdür. Belge, kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanılamaz ve belge ile ilgili doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz.
 • Belgenin geçerlilik süresi sonunda, sertifika kullanımına devam etmek için YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • Belgeli kişi, başvuru formu ile ilettiği bilgilerde/evraklarda değişiklik olması durumunda, değişiklikleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Belge sahibi belgelendirme durumuna etki edecek iş kazası, sağlık sorunları gibi mesleğini yapmaya engel bir durumunun oluşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimler sonrası aday, durumun yeniden değerlendirilmesini ve belgelendirmesi ile ilgili yeniden karar alınmasını kabul eder. YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ, bildirim sonrası değişiklikten etkilendiği belirlenen kapsam ile ilgili belgeyi askıya alır. Aday, askı kararı ile ilgili durumun ortadan kalkması durumunda YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ni bilgilendirir. YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ mümkün olan en kısa sürede değerlendirmeyi gerçekleştirir, belgenin sürdürülmesine engel bir uygunsuzluk yoksa askı halini kaldırır.
 • Belgeli kişi, sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne bildirir ve bilgilerinin güncelliğini sağlar.
 • YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ belge kullanım şartlarına uyulmadığın tespit etmesi halinde, belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

 

MARKA VE LOGO KULLANIMI

 

 • Belgeli kişinin YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ, TÜRKAK ve MYK logolarını kullanım hakkı yoktur.
 • YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ Sertifika Markası kullanmak isteyen kişiler kendileri için özel hazırlanmış markayı YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nden talep etmelidir.
 • YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ markası dışında TÜRKAK akreditasyon ve/veya MYK yetki marka kullanım hakkı tek başına belge sahibine verilmez. TÜRKAK akreditasyon ve MYK yetki markaları, YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ Sertifika Markası ile birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü marka YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nden talep edilmelidir.
 • Markalar üzerinde renk, boyut ve biçim değişikliği yapılamaz, yazı eklenemez. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp büyütülebilir.
 • Marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.  Marka kullanımlarında, marka ile aynı ortamda görünecek şekilde ilgili sertifikanın kapsamı ve belge sahibi kişinin kesinlikle belirtilmesi gereklidir. Ulusal yeterlilik içerisinde, belgeli kişi tarafından alınmamış seçmeli birimler bulunması durumunda marka kullanımında belge kapsamında bulunan seçmeli birimler kesinlikle belirtilmelidir.
 • Marka kullanımı hakkı sadece belgeli kişiye aittir. Belge devredilmediği gibi, marka ve logo kullanım hakları da devredilemez.
 • Markalar, YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin, TÜRKAK’ ın ve MYK’ nın statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • Markalar taşıtların üzerinde kullanılamaz.Markalar, farklı şirketlerin logoları ile birlikte kullanılamaz. Bu kurallardaki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, belge alan kişiler marka/markaları şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir.Bunlar dışında marka, üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.
 • Marka/markalar sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında markayı/markaları kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri faaliyet ve materyalle kullanabilirler. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında marka/markalar kullanılamaz. Belge kapsamı dışındaki alanları da kapsayan reklamlarda, belge kapsamı dahilindeki faaliyetler açıkça belirtilmelidir. 
 • Marka herhangi bir ürünün onaylandığı veya önerildiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz. Markaya/markalara yapılan atıflar, ilgili sertifika kapsamında ilgili kişinin personel belgelendirmesinin yapıldığı anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır. Marka, ilgili faaliyetten YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin,  TÜRKAK ‘ın ve MYK ‘nın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
 • Belgeli kişiler, TÜRKAK ve MYK markalarını yukarıda belirtilen şartlar ile birlikte, "TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki kurallara ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar ’a uygun olarak kullanabilirler.
 • Belge sözleşmesinin feshedilmesi/belgenin geri alınması/iptal edilmesi veya belgenin askıya alınması halinde kişi belgesinin kullanımını ve marka içeren her tür promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını/yayınını derhal durdurmalıdır.
 • Bu kurallar ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kişilere yanlış uygulamanın yaygınlığına göre belgenin askıya alınması ve/veya feshedilmesi işlemleri uygulanır.