YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Belge İptali ve Askıya Alma

BELGE ASKI, İPTAL VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Kişilerin sertifikalarının devamlılığı için uyması gereken hüküm ve yükümlülükleri belgelendirme sözleşmesi içerisinde verilmiştir. Bu şartların karşılanmaması durumunda aşağıda belirtilen askı, iptal veya kapsam daraltma süreçleri başlatılır.

Sertifikanın Askıya Alınması

-       Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,

-       Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,

-       Belgeli kişinin YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ ile imzaladığı sözleşmedeki hükümlere uymaması,

-       Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,

-       Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

-       Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belirlenen sürede askıya alınır.

Askı konusu ile ilgili kuruluşun düzeltici ve önleyici faaliyetlerini tamamlanmasından sonra gerekli görülmesi durumunda belgeli kişiye askı konusu ile ilgili tekrar değerlendirme gerçekleştirilebilir. Gerekli görülmesi halinde belirli/belirsiz süreler için belgeli kişinin gözetim sıklığı arttırılabilir.

Askı süresi boyunca ilgili sertifika geçersizdir.

Gerekli aşamaların tamamlanması sonucunda kuruluşun sertifikasının askıdan indirilmesinin; belgelendirme kapsamının daraltılması koşulu ile gerçekleştirilmesi durumunda yeni sertifika basılır.

Sertifikanın İptali ve Belgenin Geri Çağırılması

-       Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,

-       Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,

-       Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,

-       Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,

-       Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

-       Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,

-       Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi halinde belge geri çekilir.

Yapılan tetkikler veya denetimler sonucunda sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik tespit edilmesi hâlinde YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından sınavın tümünün ya da sadece usulsüzlük tespit edilen adayın sınavının iptaline karar verilir.

YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ kaynaklı belge iptallerinde belgesi iptal edilen kişi için yeni sınav çağrısı yapılır ve adayın da kabul etmesi halinde YDD İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından uygunsuzlukları ortadan kaldırılmış, mevzuata uygun bir şekilde sınav gerçekleştirilir. Ancak adayın, sınav çağrısına olumsuz cevap verme hakkı bulunmaktadır.

Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı Tespit Edilen Adaylar Hakkında Yapılacak İşlemler Kayıtlar

Sınav ve belgelendirme süreçlerinde;

A) Bireysel veya toplu olarak kopya çektiği veya kopya çektirilmesine imkân sağladığı,

B) Başka bir adayın yerine sınava girdiği veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesini sağladığı,

C) Belgeye hak kazanmasına katkı sağlayacak nitelikte yanıltıcı beyan, bilgi veya kayıt sunduğu

Tespit edilen kişiler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

1. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İlgili adayların sınavları ve belgeleri iptal edilir.

2. Bu kişiler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez.

Söz konusu usulsüzlük ve sahtecilik işlemlerinin tespit edilmesi hâlinde en geç iki iş günü içerisinde ilgili aday veya kişilerin kusurlu eylemleri ve yapılan tespitlere ilişkin kanıt ve kayıtlar MYK’na iletilir.